Skip to Content
Sign In

Hoạt Động Đoàn Thể

KỀ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC...

- Căn cứ vào chương trình công tác đội của Hội đồng đội huyện Bố Trạch ngày 20 tháng 10 năm 2021...

DI TÍCH LỊCH SỬ LÀNG CHIẾN ĐẤU CỰ NẪM

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CỰ NẪM GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ...

NOẠI KHÓA THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI...

NGOẠI KHÓA VỚI CHỦ ĐỀ “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐÚNG MỤC ĐÍCH CHO HỌC...

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn