Skip to Content
Sign In

BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC

24-09-2020

BIÊN BẢN BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 I. Thời gian, địa điểm: 1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2020. 2. Địa điểm: Văn phòng trường THCS Cự Nẫm. II. Thành phần: 1. Đồng chí: Lê Văn Duẫn – CTHĐT, Hiệu trưởng – Chủ trì. 2. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó CTHĐT, PHT. 3. Đồng chí: Hoàng Văn Quang – Thư ký. 4. Các thành viên trong Hội đồng trường

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NHÀ TRƯỜNG 2018-2023

30-12-2018

Xã Cự nẫm nằm ở phía tây huyện Bố Trạch, có 2237 hộ dân với 8220 nhân khẩu, là một xã có địa bàn rộng, phức tạp, dân cư đông, nhiều thành phần kinh tế. Xã gồm có 13 thôn với 4 vùng Cự Nẫm, khương sơn, Mỹ sơn, Hà Môn. Trong nh÷ng n¨m qua, ®Æc biÖt lµ thêi kú ®æi míi, §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Cù NÉm ®· biÕt ph¸t huy thÕ m¹nh vïng gß ®åi chuyển dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ¸p dông khoa häc kü thuËt cïng víi sù lao ®éng s¸ng t¹o do ®ã kinh tÕ ®Þa phương cã sù c

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

13-10-2021

Căn cứ công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022; Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Căn cứ Công văn số 2593/SGDĐT-GDTrHTX ngày 1

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNGTRƯỜNG - GIAI ĐOẠN 2020-2025

09-10-2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Đơn vị: Trường THCS Cự Nẫm Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Căn cứ Điều 10 Hội đồng trường được quy định tại Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục 5 năm của trường THCS Cự Nẫm giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030, nay Hội đồng

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CỰ NẪM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

09-10-2021

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS CỰ NẪM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Xã Cự nẫm nằm ở phía tây huyện Bố Trạch, có 2237 hộ dân với 8220 nhân khẩu, là một xã có địa bàn rộng, phức tạp, dân cư đông, nhiều thành phần kinh tế. Xã gồm có 13 thôn với 4 vùng Cự Nẫm, Khương sơn, Mỹ sơn, Hà Môn. Trong nh÷ng n¨m qua, ®Æc biÖt lµ thêi kú ®æi míi, §¶ng bé vµ nh©n d©n x· Cù NÉm ®· biÕt ph¸t huy thÕ m¹nh vïng gß ®åi chu

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG THCS CỰ NẪM

24-09-2021

A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tình hình chung của nhà trường Trường THCS Cự Nẫm được tách ra từ trường PT cấp 2-3 Cự Nẫm năm 2000 theo Quyết định số 730/2000/QĐ-UB ngày 12/05/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Trường đóng trên địa bàn thôn Nam Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách trung tâm huyện lỵ Bố Trạch chừng khoảng 15km về phía tây. Có diện tích khuôn viên là 18.800 m2. Trường có vị trí khá thuận lợi về mọi mặt, đặc biệt là v

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

11-10-2019

Năm học 2018-2019 quán triệt một cách đầy đủ Chỉ thị của Bộ GD-ĐT, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Sở GD- ĐT Quảng Bình, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của bậc học THCS của Phòng GD&ĐT Bố Trạch. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Cự Nẫm; sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn. Trường THCS Cự Nẫm đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, phát huy những thuận lợi, đoàn kết, thi đua, thực hiện hoàn thành NV

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021.

24-09-2021

Năm học 2019-200 quán triệt một cách đầy đủ Chỉ thị của Bộ GD-ĐT, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Sở GD- ĐT Quảng Bình, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của bậc học THCS Phòng GD&ĐT Bố Trạch. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND-UBND xã Cự Nẫm; sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn. Trường THCS Cự Nẫm đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, phát huy những thuận lợi, đoàn kết, thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn