Skip to Content
Sign In

Giáo án Địa 9 HỌC KÌ I

22-11-2021

Ngày soạn: 05/9/2020 Ngày giảng:07/9/2020 Tiết 1 . Bài 1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc kinh có số dân đông nhất, sống chủ yếu ở đồng bằng, duyên hải. - Các dân tộc khác sống chủ yếu ở miền núi trung du. - Các dân tộc nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. 2. Kỹ năng : - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố c

Giáo án Địa 9 HỌC KÌ II

22-11-2021

Giáo án địa 9 kì 2

Giáo án Địa 8

22-11-2021

Ngày soạn: 06/9/2020 Ngày giảng:08/9/2020 Tiết 1. Bài 1 VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ. - Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ của châu Á. - Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á. 2. Kỹ năng: Phát triển các kỹ năng xác định và đọc lược đồ, phân tích các đối tượng trên lược đồ. 3. Thái độ: Phát triển tư duy địa lí, g

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn