Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

07-09-2021

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

24-09-2020

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Căn cứ Quyết định số ....../QĐ-PGD&ĐT ngày 29/12/2018 của trưởng phòng GD-ĐT về việc công nhận Hội đồng trường của trường THCS Cự Nẫm nhiệm kỳ 2018-2023; Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng trường THCS Cự Nẫm;

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

12-09-2021

Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Căn cứ Quyết định số 6047/QĐ-CT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Bố Trạch về việc công nhận Hội đồng trường Trường THCS Cự Nẫm nhiệm kỳ 2020-2025; Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng trường THCS Cự Nẫm;

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Cự Nẫm

Địa chỉ: Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

Website: thcscunam.edu.vn